Điều khoản sử dụng

a) Chấp thuận điều khoản
Bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web/ứng dụng này, bạn đã đồng ý với những điều khoản của chúng tôi. Nếu không chấp thuận với bất cứ điều khoản nào, bạn có thể dừng việc truy cập.

b) Sửa đổi điều khoản
Các điều khoản có thể được chỉnh sửa hoặc bổ sung cho phù hợp. Trừ trường hợp chúng tôi đặt giới hạn về thời gian có hiệu lực của điều khoản đó. Việc tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng WeFit đồng nghĩa việc bạn chấp thuận với những điều khoản đã được chỉnh sửa, bổ sung.

c) Bổ sung điều khoản
Bên cạnh những điều khoản được nêu dưới đây, khi sử dụng gói dịch vụ đặc biệt, chương trình khuyến mãi đặc biệt, sản phẩm đặc biệt, dịch vụ hoặc tính năng đặc biệt từ chúng tôi trong một khoảng thời gian nhất định, bạn có thể cần phải tuân theo hướng dẫn, nguyên tắc (được chỉnh sửa bổ sung) đi kèm. Tất cả các điều khoản bổ sung này đều bãi kết hợp bằng cách tham chiếu vào các điều khoản, trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản bổ sung này và các Điều khoản, Điều khoản sẽ kiểm soát.